استرس ترس و اضطراب

#استرس، #ترس و #اضطراب

#استرس، ترس و اضطراب با یکدیگر تفاوت دارند بنابر تعریف DSM_5 می‌توان گفت:

✔️ استرس حالتی ست که موجب تضاد بین فشارهای محیطی و منابع فرد جهت مقابله می شود. این حالت باعث تغییراتی در دنیای درونی و بیرونی فرد می شود.

منبع استرس را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

✔️ ترس: واکنش به خطری معلوم، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. ترس مربوط به زمان حال است.

✔️ اضطراب: واکنش به خطری نامعلوم، درونی و از نظر منشا با تعارض است.
اضطراب مربوط به زمان آینده است.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767