دوره خوانی گلستان در انجمن میراب رفسنجان

عصر یکشنبه به دعوت دوستی برای شرکت در جلسه دوره خوانی ادبیات کهن به همت انجمن میرآب در کاروانسرای شاه عباسی برگزار شد رفتم.از بین آنهایی که آمده بودند غیر یک نفر یعنی آقای حسینی که سالها پیش معلم من در دبیرستان بود کسی را نمی شناختم برگزار کنندگان نشست را با روخوانی حکایتهای باب نخست گلستان سعدی، در سیرت پادشاهان شروع کردند حکایت اول و دوم و سوم راتا پایان بیت “ملک اقلیمی بگیرد پادشاه” خوانده شد در فاصله ای که گرداننده جلسه خواست نفسی تازه کند فرصت را غنیمت شمرده رشته سخن را به دست گرفتم و  پیشنهاد دادم بهتر است به جای اینکه دور هم جمع شویم و روخوانی گلستان کنیم بهتر است ابتدا قبل از شروع جلسه هرکدام به فراخور توانایی و ذوق مطلبی یا حکایتی از گلستان را آماده نمایند تا در باره ان بحث و گفتگو صورت گیرد ضمنا کمی هم درباره گلستان و سعدی و اهمیت سعدی سخن گفتم و با اشاره به مطلبی که در اینجا با عنوان سعدی مکتب عشق و آزادگی نوشته بودم گفتم برجسته ترین جنبه سعدی عدالتخواهی اوست چون شرکت کنندگان ابراز محبت کردند و خواستند بیشتر در باب سعدی سخن گویم در باب دلیری و شجاعت سعدی در حقیقت گویی و نوعدوستی هم کمی گفتم بعد هم حکایت ” یکی در بیابان سگی تشنه یافت” و حکایت “شنیدم که یکهفته ابن السبیل … ” را خواندم حاضران هم با تواضع و بزرگواری که داشتند زیاده گویی و ترکتازی مرا تحمل کردند…   و همانگونه که در پایان گفتند و در سایت خودشان یعنی انجمن میراب گفته اند یکشنبه هفته آینده مورخ ۱۰ خرداد ۸۸ سومین جلسه دوره خوانی گلستان در همان محل کاروانسرای شاه عباسی رفسنجان برگزار خواهد شد .

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767