زیبا، خداحافظ Bella ciao , Beautiful, goodbye

یک روز صبح از خواب برخاستم
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
یک روز صبح وقتی از خواب برخاستم
دشمن همه جا را گرفته بود
ای مبارز!
مرا با خودت ببر
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
ای مبارز!
من را با خود ببر
زیرا من آماده شهادت هستم
اگر من به عنوان یک مبارز کشته شدم
ای مبارز
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
اگر من به عنوان یک مبارز کشته شدم
ای مبارز
تو باید بیایی و مرا به خاک بسپاری
اگر من به عنوان یک مبارز کشته شدم
ای مبارز
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
گر من به عنوان یک مبارز کشته شدم
ای مبارز
تو باید بیایی و مرا به خاک بسپاری
مرا در کوهستان ها به خاک بسپار
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
مرا در کوهستان ها به خاک بسپار
و گلی روی قبر من بکار
مرا در کوهستان ها به خاک بسپار
آه خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ زیبا، خداحافظ خداحافظ
مرا در کوهستان ها به خاک بسپار
و گلی روی قبر من بکار

ترانه زیبا خداحافظ

دریافت ترانه زیبا، خداحافظ

Bella ciao
Beautiful, goodbye
One morning I awakened
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
One morning I awakened
I found enemy all around
Oh partisan
Come take me with you
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
Oh partisan
Because I feel ready to die
If I die fighting as a partisan
Oh partisan
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
If I die fighting as a partisan
Oh partisan
You must come and bury me
If I die fighting as a partisan
Oh partisan
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
If I die fighting as a partisan
Oh partisan
You must come and bury me
Bury me there, up in the mountains
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
Bury me there, up in the mountains
Shade my grave with a lovely flower
Bury me there, up in the mountains
Oh Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Goodbye beautiful, Bye. Bye!
Bury me there, up in the mountains
Shade my grave with a lovely flower

Download

Tags:

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767