فاشیسم و تئوری های فاشیسم

“فاشیسم” از جمله جریان های اجتماعی _ سیاسی است که نه تنها با کمونیسم به نبرد پرداخته است، بلکه با هر شکلی از دموکراسی نیز مخالف بوده است، ومبتنی بر نظارت کامل بر تمامی سازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. “فاشیسم” واژه ای است که در شناساندن گونه های متفاوت دولت های سلطه گر و مخالف با اندیشه های آزاد منشانه نیز بکار می ررود.آنچه با عنوان فاشیسم  در این چند مقاله ذکر می شود بخش هایی از مقاله و تحقیقی است که سال ها پیش بصورت مفصل تر در دوران دانشجویی انجام گردیده است.

فاشیسم

فاشیسم

بررسی جوامع گذشته بشر نشان می دهد که تاریخ هیچگاه کورکورانه در مجرایی خاص حرکت نمی کند.این انسانها هستند که با شناخت و درک ضروریات زمان و نیازهای تاریخی آنرا در جهت خاص هدایت می کنند و در واقع در هر مرحله تاریخی راههای گوناگونی برای آینده جوامع موجودند.در چهار چوب انتخابهای متعدد موجود مانند دیکتاتوری، لیبرالیسم، دموکراسی، سرمایه داری و سوسیال دموکراسی، “فاشیسم” هم می تواند بعنوان راه حلی توسط قشرها و گروههایی در نظر گرفته شود.آنچه میتواند بعنوان پرسش مطرح گردد این است که چرا و تحت چه عواملی جوامع به “فاشیسم” روی می آورند؟ تئوری های گوناگونی در پاسخ به این پرسش مطرح گردیده اند .تئوری های مطرح شده گر چه می توانند جوابگوی بسیاری از مسائل روی آوری جوامع به فاسیشم باشند ولی هیچکدام به تنهایی پاسخگو نخواهند بود و باید گفت برای شناخت کلی فاشیزم باید از همه آنها کمک گرفت.
مهم ترین تئوری های که تاکنون در باره فاشیسم عنوان گردیده اند عبارتند از:
۱٫    فاشیسم بعنوان محصول رهبری
۲٫    فاشیسم بعنوان محصول ویژگی های ملی
۳٫    فاشیسم بعنوان جنبش قشرهای متوسط
۴٫    فاشیسم بعنوان محصول توتالیتاریزم
۵٫    فاشیسم بعنوان مدرنیزه کردن
۶٫    فاشیسم بعنوان یک معاهده
۷٫    فاشیسم بعنوان دیکتاتوری سرمایه داری یک قطبی (مونوپول)
تئوری های یاد شده جنبه های تخصصی دارند، با توجه به اینکه بحث در مورد تک تک موارد هفت گانه از حوصله همگان خارج است بهتر است از میان تئوری های یاد شده بالا بیشتر به آن تئوری بپردازیم که بیشتر از همه کوشش دارد به انگیزه ها و خصوصا بافت اجتماعی گروهها و قشرهایی که که به این جنبش ها می پیوندد می پردازد، پرداختن به  تئوری فاشیسم بعنوان جنبش قشرهای متوسط تا اندازه زیادی می تواند پاسخ بعضی از پرسش های ما را بدهد و ما را متوجه ای واقعیت می سازد که گاهی اوقات فاشیسم بعنوان انتخاب گروه و قشر خاصی از اجتماع می گردد در واقع این تئوری مبین این نکته است که “قشر متوسط علاقه ای به دموکراسی ندارد”.اما چرا و چگونه چنین عمل و خواسته ای روی می دهد؟ بنیاد جنبش های فاشیستی چیست؟زمینه های رشد جنبش های فاشیستی چیست؟ساخت دولت فاشیسم چگونه است ؟ سازمان اقتصادی فاشیسم چگونه است؟
برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود مقاله “فاشیسم،آیافاشیسم مرده است ؟” را بخوانید

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767