مشروطیت، صبر مردان و دل امیدواران

چنانچه رویدادهای تاریخی و اجتماعی را در رابطه با یکدیگر بررسی نماییم، به نتایج بهتری خواهیم رسید .
در تاریخ ۱۸ ربیع الاول ۱۲۶۸ هجری قمری میرزا تقی خان امیرکبیر قهرمان ملی به دستور ناصرالدین شاه در حمام باغ فین کاشان به شهادت می رسد، ۴۶ سال پس از این حادثه تلخ یعنی در سال ۱۳۱۴ هجری ناصرالدین شاه با گلوله یکی از فرزندان رشید ملت یعنی میرزا رضای کرمانی به قتل می رسد و سرانجام در سال ۱۳۲۴ هجری قمری یا سیزدهم مرداد۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۵ آگوست ۱۹۰۶(۵۶ سال بعد از شهادت امیرکبیر)، حاصل مبارزه های ملت ایران با امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه به بار می نشیند .
کمترین درس این سه رویداد تاریخی می تواند چنین باشد: “صبر مردان و دل امیدواران”.

گفت و گو

گفتم : این باغ ار گل سرخ بهاران بایدش ؟
گفت : صبری تا کران روزگاران بایدش
تازیانه ی رعد و نیزه ی آذرخشان نیز هست
گر نسیم و بوسه های نرم باران بایدش
گفتم
آن قربانیان پار
آن گلهای سرخ ؟
گفت : آری
ناگهانش گریه آرامش ربود
وز پی خاموشی طوفانی اش
گفت : اگر در سوک شان
ابر می خواهد گریست
هفت دریای جهان
یک قطره باران بایدش
گفتمش
خالی ست شهر از عاشقان وینجا نماند
مرد راهی تا هوای کوی یاران بایدش
گفت : چون روح بهاران
اید از اقصای شهر
مردها جوشد ز خاک
آن سان که از باران گیاه
و آنچه م یباید کنون
صبر مردان و
دل امیدواران بایدش

شفیعی کدکنی

کلمات کلیدی: مشروطه، مشروطیت، مشروطه خواهی، انقلاب مشروطه
Tags:

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767