مهارت های زندگی

مهارت‌های زندگی چیست؟
عبارتند از مجموعه‌ای از توانایِ‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت را فراهم می‌آورند.
این توانایی ها فرد را قادر می‌سازند، مسئولیت‌های نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران ، با خواست‌ها، انتظارات و مشکلات روزانه، بویژه در روابط بین فردی، به شکل مؤثری روبرو شود.
مهارت های زندگی، مجموعه مهارت هایی است که برای افزایش توانایی های روانی، اجتماعی افراد آموزش داده می شود و فرد را قادر می سازد که بطور موثر با مقتضیات و کشمکش های زندگی رو به رو شود. هدف از آموزش مهارت های زنئگی افزایش توانایی های روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب زننده به بهداشت و سلامت و ارتقای سطح سلمت روان افراد است.
در واقع جایگاه مهارت های زندگی در پیشگیری اولیه از مشکلات بهداشتی و روانی قرار دارد.
فواید و کاربردهای مهارت زندگی برای ما:
۱ – نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود، خانواده ، همسر ، فرزندان، دوستان ، همکاران، فامیل و جامعه
۲ – روابط لذت بخش و رشد دهنده با امکانات ، تکنولوژی و محیط زندگی
۳ – دفع فشارهای روانی از طرف محیط های متفاوت
۴ – سازگاری با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی
۵ – مدیریت خانواده و تربیت فرزندان
۶ – تقویت اعتماد به نفس
۷ – رشد و تقویت عواطف و احساسات انسانی
۸ – شناخت و کنترل هیجانات و احساسات خود و دیگران
۹ – تقویت مهارت های ارتباطی
۱۰ – تامین سلامت جسمی و بهداشت روانی
۱۱ – رفع درگیری ها و تنش های درونی
۱۲ – تامین آرامش و لذت زندگی
۱۳ – رشد شخصی، خودشکوفایی، بالندگی ، خوشبختی و شادابی
فهرست مهارت های زندگی

ده مهارت زندگی که سازمان بهداشت جهانی مشخص نموده است عبارتند از:
۱ – مهارت های خودآگاهی
۲ – مهارت همدلی
۳ – مهارت روابط بین فردی سازگارانه (ارتباطات فردی)
۴ – مهارت ارتباط موثر ( ارتباطات اجتماعی)
۵ – مهارت مقابله با استرس
۶ – مهارت مدیریت بر هیجان
۷ – مهارت حل مسئله
۸ – مهارت تصمیم گیری
۹ – مهارت تفکر خلاق
۱۰ – مهارت تفکر نقادانه

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767