پادشاهی زنان در شاهنامه، آزرم دخت

در باره “زن” فردوسی گاهی به اقتضای موضوع اظهار نظر کرده است و یا از زبان قهرمان داستان سخن گفته است.در شاهنامه هنگامی که زنان به سلطنت و پادشاهی می رسند همچون پادشاهان مرد مورد نیایش و ستایش و احترام و فرمانبرداری هستند. دیگر اینکه پوشیده رویی و پارسایی و شرم زنان در شاهنامه مورد توجه است و زنان شاهنامه همه جا وفادار و پاکدامن وعلاقمند به شوهران خود هستند و در غم و شادی آنان شریک و دمساز.نکنه دیگری که در شاهنامه به چشم می آید این است که مرد در هر مقام و رتبه ای هست هر گاه با مشکلی بر خورد می کند با اولین کسی که گرفتاری خویش را در میان می نهد با همسر خویش است.
دقت کنید که در نوشته پادشاهی زنان در شاهنامه هیچگاه نگفته ام در شاهنامه فقط دو زن به پادشاهی می رسند بلکه نوشته ام از میان زنانی که در شاهنامه به پادشاهی می رسند … عمر دو تن از آنان کوتاه است یکی ” پوراندخت ” و دیگری ” آزرم دخت “. همانگونه که میدانیم در شاهنامه از زنان دیگری یاد می شود که به پادشاهی می رسند و از این میان یکی چهرزاد ( همای ) است که پس از بهمن تاج بر سر می نهد و جالب این که برخلاف دو تن یاد شده، چهرزاد سی و دو سال پادشاهی می کند. و اما در ادامه مطلب پادشاهی زنان در شاهنامه :
 
” آزرم دخت ” پس از ” پوراندخت ” به می رسد و همچون پوراندخت عمر پادشاهی او بسیار کوتاه است، حکیم توس چنین وی گوید که:
یکی دخت دیگر بد آزرم نام        ز تاج بزرگان رسیده به کام
بیامد به تخت کیان برنشست      گرفت او همی این جهان رابه دست
نخستین چنین گفت کای بخردان     جهان گشته و کار کرده ردان
” آزرم دخت ” بزرگان را به حضور می پذیرد و چنین می گوید:
همه کار بر داد و آیین کنیم          کزین پس همه خشت بالین کنیم
هر آنکس که باشد مرا دوستدار      چنانم مر او را چو پروردگار
کس کو ز پیمان من بگذرد           بپیچید ز آیین و راه خرد
به خواری تنش را برآرم بدار       ز دهقان و تازی و رومی شمار
کشور ایران از تدبیر آزرم دخت در آرامش و امنیت بسر می برد ولی پس از چهار ماه ناگهان آزرم دخت بیمار می شود و جهان را بدرود می گوید
همی بود بر تخت بر چار ماه        به پنجم شکست اندر آمد به گاه
از آزرم گیتی بیآزرم گشت         پی اختر رفتنش نرم گشت
شد اونیز و آن تخت بیشاه ماند       به کام دل مرد بدخواه ماند
همه کار گردنده چرخ این بود         ز پروردهی خویش پرکین بود

دریافت کتاب شاهنامه فردوسی به صورت زیپ با حجم یک مگابایت

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767