پرسش نامه طرحواره یانگ

پرسشنامه اجتناب یانگ – ریگ (یانگ – ریگ، ۱۹۹۴ ) یک پرسشنامه ی ۴۰ آیتمی است که به منظور بررسی راهبردهای مقابله ای اجتنابی طراحی شده است. بیماران آیتمها را براساس یک مقیاس ۶ درجه ای نمره میدهند. مانند دیگر پرسشنامه¬های طرحواره، درمانگر توجه خاصی به نمره¬ی کل مبذول نمی¬دارد بلکه آیتم¬هایی را که نمره¬ی بالا گرفته¬اند با بیمار مورد بحث قرار می دهد. اما باید به این نکته توجه داشت که یک نمره ی بالا نشان دهنده¬ی یک الگوی کلی از راهبرد اجتناب نمیباشد – یک سبک مقابله ای اجتناب اغلب یک رگه¬ی نافذی است که میتواند به منظور اجتناب در هر طرحواره ای به¬کار برود.

به منظور نمره گذاری YRAI نیز باید نمرات ۵ یا ۶ برای عبارت مشخص شود و سپس با یکدیگر جمع شوند.

پرسشنامه جبران یانگ (یانگ، ۱۹۹۵ ) یک پرسشنامه ی ۴۸ آیتمی است که طرحواره ی بیش جبران را مورد ارزیابی قرار میدهد. این پرسشنامه نیز براساس یک مقیاس ۶ درجه ای نمره گذاری میشود. درمانگر پرسشنامه ی جبران یانگ را به عنوان یک ابزاربالینی به کار میبرد و آیتم های دارای نمره ی بالا را با بیمار مورد بحث قرار میدهد. همان¬طور که درمان پیش میرود بیماران از  YCI و YRAI به¬منظور خود نظارتی سبکهای مقابله ای استفاده میکنند. به منظور نمره¬گذاری YCI ، نیز تمامی آیتم¬هایی که نمرات ۵ یا ۶ گرفته¬اند انتخاب میشوند.

 

 پرسشنامه طرحواره یانگ  فرم بلند

Young Schema Questionnaire: Short Form

پرسشنامه طرحواره یانگ : فرم کوتاه

 Young Parenting Inventory

پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ

 

Young-Rygh Avoidance Inventory

پرسشنامه اجتناب یانگ

 

پرسشنامه جبران یانگ

 

 

        Early Maladaptive Schemas   طرح های ناسازگار اولیه

 

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767