پزشکی که عمله ظلم نگردید.

“عمله ظلم” را که می شناسید؟ عمله ظلم به کلیه کسانی می گویند که با اعمال و رفتار و حتی گفتار خود به همراهی، همکاری و توجیه حکومت حکام ظالم می پردازند.بنابراین تنها زندانبانان و شکنجه گران حکومت جور، عمله ظلم نیستند بلکه به جز این ها، تمام کسانی که به هر وسیله در پایداری و ماندگاری حکومت ظالمانه حکام جور کمک می کنند عمله ظلم می باشند.عمله ظلم می تواند یک زندانبان باشد یا یک شاعر و نویسنده و ….
در لابلای اوراق تاریخ به نام افراد شرافتمندی می خوریم که تن به همکاری با حکام ظلم و جور نداده اند.یکی از این افراد دکتر خلیل خان ثقفى ملقب به اعلم الدوله فرزند حاج میرزا عبدالباقى حکیم باشى معروف به اعتضاد الاطباء (از پزشکان صاحب نام عصر ناصرالدین شاه) و پزشک مخصوص مظفرالدین شاه است.
همانگونه که می دانید مظفرالدین شاه در حال بیماری تن به خواسته های مشروطه خواهان داد و فرمان مشروطیت را امضا کرد. محمدعلى شاه که فردی مستبد بود و جانشین پدر شده بود، مشروطیت را مانع اعمال مستبدانه خود می دانست و از این رو به شیوه های مختلف با مشروطیت مخالفت می کرد. نقل است بعد از فوت مظفرالدین شاه و روى کار آمدن محمدعلى شاه و سپس به توپ بستن مجلس، محمدعلى شاه از اعلم الدوله خواست که شهادت دهد در زمان صدور فرمان مشروطیت و فوت شاه به عنوان پزشک بر بالین بستر وى حضور داشته است و مشاهده کرده مظفرالدین شاه در زمان صدور فرمان مشروطه از لحاظ جسمى و عقلى در حال عادى نبوده است. محمدعلى شاه سعی کرد با تهدید و تطمیع  اعلم الدوله را وادار به این کار نماید ولی مرحوم اعلم الدوله از این کار امتناع مى نماید و مورد غضب شدید محمدعلى شاه واقع مى گردد .

اعلم الدوله

اعلم الدوله

البته اعلم الدوله از طرفداران مشروطه بود و رابطه نزدیکى با سران مشروطیت داشت چنانچه وى در دوره مشروطیت و پس از خلع محمدعلى شاه در زمان نیابت سلطنت علیرضاخان عضدالملک به ریاست اولین بلدیه (شهردارى) تهران انتخاب شد.به هر حال وی با این عمل خویش پزشکی بود که عمله ظلم نگردید.

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767