مقابله های هیجان مدار

رویارو شدن با هر استرس، در انسان آشفتگی و ناراحتی ایجاد می کند که از خفیف تا بسیار شدید نوسان دارند.
مقابله های هیجا ن مدار به انسان کمک میکند تا احساس و هیجانی که در اثر مواجه با استرس ایجاد شده است برطرف شود. مثلاً وقتی فردی از شهر و خانواده ی خود جدا شده و به شهر دیگری می رود، تا مدتی ممکن است غمگین باشد. مقابله های هیجان مدار به چنین شخصی کمک می  کند تا بتواند خود را از این غم و غصه بیرون آورد.

# مقابله های هیجان مدار سالم
* دعا * نذز و نیاز
* درد دل * به طور موقت کنار کشیدن
* ورزش * گردش
* پیاده روی * نقاشی
* سرخود را به کاری مشغول کردن
* برون ریزی ناراحتی به طور سالم

 

مقابله های هیجان مدار ناسالم
* فرار * انزوا
* خود درمان ی * خودکشی
*مصرف مواد مخدر
* مصرف داروهای روان گردان
* ابراز احساسات منفی به دیگران
* تخریب اموال دیگران
* حمله به دیگران

منبع: پیام مشاور

About عبدالرضافارسی

عبدالرضا فارسی کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره تحصیلی، ازدواج، کودک و نوجوان تلفن: 09363732767