موسیقی ایرانی Archive

  • محمد نوری دیشب چشمهایش را برای همیشه بست اما صدایش جاودانه ماند.نوری رفت و صدایش برای هموطنانش ماند: ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهران/ […]

    نوری صدای جاودان وطن

    محمد نوری دیشب چشمهایش را برای همیشه بست اما صدایش جاودانه ماند.نوری رفت و صدایش برای هموطنانش ماند: ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران ، بد گهران/ […]

    Continue Reading...